Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Woollies

Recensies

5
Ben mijn thuiszorg enorm dankbaar, heb nu geen koude voeten meer. Ongelooflijk, dankzij... - Lees verder

Alle in deze website genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en verzendkosten bij verzending naar een adres in Nederland. Voor verzending naar een adres buiten Nederland wordt een toeslag van € 8,50 in rekening gebracht. Woollies is als Nederlands bedrijf verplicht Nederlandse BTW aan haar klanten door te berekenen. De uiteindelijke factuurprijs is dan ook inclusief BTW. Woollies is een merk van Armarein Import.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Woollies zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Woollies schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Woollies worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Woollies ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Woollies zijn vrijblijvend en Woollies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Woollies. Woollies is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Woollies dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Procedure onvolledig ingevulde bestelformulieren
Als een bestelformulier niet volledig is ingevuld, denk aan naam of telefoonnummer, zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, zullen wij u via de e-mail op de hoogte brengen van het probleem. Krijgen wij echter geen reactie vóór het tijdstip dat in de e-mail vermeld staat, zijn wij genoodzaakt om uw bestelling op te schorten en pas tot verzending over te gaan na ontvangst van uw (aanvullende) instructies.

2.4 Procedure uitverkochte artikelen
Wanneer u een artikel heeft besteld dat onverhoopt uitverkocht is, zullen wij contact met u opnemen om een alternatief artikel te bespreken. Indien we er niet in slagen om u te contacteren, zullen wij genoodzaakt uw bestelling op te schorten, totdat wij contact met u hebben gehad.

Artikel 3. Prijzen en (terug)betalen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, inclusief BTW en inclusief verzendkosten bij verzending naar een adres in Nederland. Voor verzending naar een adres buiten Nederland wordt een toeslag van € 8,50 in rekening gebracht. 
3.2. Betaling vindt plaats via een bankoverschrijving vooraf. De uitlevering van uw bestelling wordt binnen 3 werkdagen uitgevoerd nadat uw betaling per bank op onze rekening staat bijgeschreven. Indien Woollies na 6 weken geen betaling heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd.
3.3. Terugbetaling van het aankoopbedrag - minus vergoeding voor de Ruil & Retour Service - vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van een retourzending, indien er geen ruilverzoek is ontvangen van de klant. Het desbetreffende bedrag wordt teruggestort op de rekening, die administratief bij ons bekend is. 

Artikel 4. Bezorgen

4.1 Leveringen binnen en buiten Nederland geschieden via de pakketpost of brievenbuspost op de bezorgdagen van het desbetreffende postbedrijf. 90% van onze leveringen in Nederland worden op de volgende dag aangeboden. Dit kan tussen 9.00 uur en 21.30 uur (zakelijke wijken tot 17.00 uur). Wij kunnen helaas geen specifieke tijdsindicatie aangeven. Is de ontvanger op het tijdstip van aanbieding niet aanwezig, dan zal (doorgaans) de volgende dag het pakketje nogmaals worden aangeboden. Is er weer niemand aanwezig op het adres, dan wordt het pakketje naar een servicepunt, dan wel postkantoor, gebracht en krijgt de ontvanger hiervan bericht in de brievenbus dat de zending binnen afgehaald dient te worden.

Let op: Woollies is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig intern doorsturen van pakketjes binnen bijvoorbeeld grote bedrijven, instellingen etc. en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger!

4.2 De levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Levering in Nederland uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. In het buitenland kan de levering iets langer duren door langere bezorgtijden.
4.4 Het orderbedrag is inclusief verzendkosten bij verzending naar een adres in Nederland. Voor verzending buiten Nederland wordt een toeslag in de verzendkosten van € 8,50 in rekening gebracht.
4.5 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.6 Procedure onbestelbare pakketjes
Zodra een pakketje bij ons retour komt, ontvangt u hierover bericht. U kunt kiezen; óf u laat het pakketje nogmaals op hetzelfde adres afleveren, óf u geeft een nieuw adres door. Bij nieuwe verzending naar welk adres dan ook in Nederland of buitenland, geldt dat de bezorgkosten vooraf nogmaals in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Garantie/klachten

5.1 Woollies geeft gedurende zes maanden - na de bezorgdatum - wettelijke garantie op fabricagefouten op alle door haar aangeboden artikelen. Mocht u klachten hebben over de geleverde kwaliteit, dan zullen wij per omgaande, tegen retournering van het geleverde artikel, uw bestelling vervangen door een ander artikel of op onze kosten laten repareren of het betreffende factuurbedrag of een deel daarvan laten crediteren. Let op: te late leveringen kunnen nooit een reden voor de creditering van het factuurbedrag zijn.
5.2 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Woollies daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.3 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Woollies te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de het artikel onbeschadigd en niet gedragen is, voorzien van de originele Woollies etiketten en artikelverpakking, goed verpakt in een verzendenvelop of doos wordt afgeleverd. Instructies voor het ruilen of retourneren van een bestelling staan onder punt 5.5 vermeld.  
5.4 Defecten aan onze artikelen als gevolg van normale slijtage vallen buiten de garantie. Hieronder vallen:
• Beschadigingen van buitenaf waarneembaar, zoals (water)vlekken.
• Normale slijtage van buiten- en binnenzolen, zoals slijtage van wol onder de hak en de bal van de voet.
• Door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken.
• Als de schoen niet meer in originele staat is (bijvoorbeeld door reparaties van de schoenmaker).
• Klachten als gevolg van overmatige transpiratie.
• Inwerking van vocht.
• Inwerking van hitte van buitenaf.
• Verkeerd gebruik van onderhoudsmiddel.
• Artikelen die zijn gewassen.
• Het afgeven van kleur

5.5 Procedure ruilen of retourneren
U kunt uw bestelling zonder opgaaf van redenen gedurende veertien (14) dagen na ontvangst ruilen of retourneren, mits het artikel ongedragen en onbeschadigd is, voorzien van de originele Woollies-etiketten en in een goed gesloten verpakking wordt verstuurd. U dient dit schriftelijk (per email of brief) te melden aan Woollies. U dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden van het pakket van uw adres naar ons adres te dragen. Het retouradres is Value Express Forwarding, Weiland 9A, 6666 MH in Heteren. Woollies neemt de verzendkosten voor het versturen van een ruilbestelling naar een klant voor haar rekening.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mondelinge en schriftelijke bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Woollies, dan wel tussen Woollies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Woollies, is Woollies niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Woollies.
6.2 Woollies werkt met cookies. Een 'cookie' is een speciale code die u bij elk bezoek aan onze site herkent, zodat u bij ons bekend bent. In de Help-functie van uw browser vindt u uitgebreid alle specifieke informatie over cookies en hieronder vindt u een korte uitleg hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Woollies ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Woollies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Woollies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Woollies verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat op het moment van de aflevering aan huis of bij afhalen op het postkantoor op u over.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Woollies geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Woollies garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Woollies schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland of België, is Woollies gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Woollies schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
10.2 Wanneer door Woollies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Woollies deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Woollies in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Woollies vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Woollies is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.